Udbygningsplanen og Solrød Fjernvarme
Er der garanti for at udbygningsplanen holder?

Solrød Fjernvarme arbejder tæt sammen med Solrød Kommune, for at sikre at udbygningsplanen bliver en realitet. Udbygningsplanen er dog ikke en garanti for at din husstand får mulighed for at blive tilsluttet i det pågældende år. Fjernvarmeudrulningens realisering er betinget af byrådets godkendelse, og en tilstrækkelig høj tilslutningsgrad blandt husstandene i området.

Hvordan får min husstand fjernvarme?

Hvis det område du bor i har aktuel mulighed for at blive tilsluttet fjernvarme, vil du modtage et brev med en invitation til et informationsmøde samt oplysninger om hvad du skal gøre for at blive tilsluttet. Det indebærer at du skal underskrive en kontrakt med Solrød Fjernvarme inden for et givent tidspunkt. På den måde ved Solrød Fjernvarme hvor mange der er interesserede i et område. Når tidspunktet er oprundet tæller Solrød fjernvarme kontrakterne sammen og hvis der er tilstrækkelig med tilslutning får husstandene besked om at projektet sættes i gang. 

Skal man tilslutte sig fjernvarme, hvis man får mulighed for det?

Nej. Tilslutningen til fjernvarme er et frivilligt tilbud, og der pålægges således ikke tilslutningspligt ved fjernvarmeudbygning i nye områder.

Kan man fortryde, når man har fået fjernvarme?

Ja. Det er ikke lovpligtigt at fortsætte med fjernvarme. Man har altid mulighed for at vælge anden lovlig varmeforsyning til sin husstand. Dog skal man være opmærksom på, hvad man har bundet sig til kontraktligt med Solrød Fjernvarme.

Hvorfor tager det så lang tid at få fjernvarme?

Udrulning af fjernvarme er et stort anlægsprojekt, der indebærer gravearbejde samt nedlægning af rør til samtlige veje og husstande i de enkelte områder. Det er derfor et vilkår, at udrulningen forløber sig over en længere tidsperiode.

Hvor kommer varmen fra?

En stor del af fjernvarmen som Solrød Fjernvarme aftager, kommer fra Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). VEKS køber fjernvarmen hos Avedøreværket, som på samme tid producerer elektricitet (kraft) og varme, deraf navnet ”kraftvarmeværk”. Et kraftvarmeværk kan udnytte mere end 90 procent af energien, når der produceres el og varme. Der produceres også varme på to affaldsforbrændingsanlæg, som også er storleverandører af varme til VEKS. De to anlæg er ARGO i Roskilde og Vestforbrænding i Glostrup. Resten af fjernvarmen produceres lokalt på værket af den biogasmotor, som forsynes med biogas gennem en ledning fra Solrød Biogas. Cirka 1% af varmen leveres af spids- og reservelastkedler fyret med fyringsolie. Til at forsyne Havdrup med varme, har Solrød Fjernvarme et lokalt værk, hvor en gaskedel og gasmotor leverer ca. 75% af den fornødne varme, samt et solanlæg som leverer de resterende 25%. Endelig forsynes ca. 100 boliger med grøn varme fra halmanlægget i Gl. Havdrup.

Kan man blive tilsluttet, selv om man ikke har et hus umiddelbart inden for projektafgrænsningen, men i nærheden af denne?

Det vil ikke være muligt at gå uden for projektforslagets afgrænsninger af hensyn til dimensioneringen. 

Priser og økonomi
Hvilke udgifter er der forbundet med skift til fjernvarme?

Priserne for skift til fjernvarme afhænger bl.a. af Solrød Fjernvarmes kontraktforhandlinger med relevante entreprenører, der skal udføre det konkrete anlægsarbejde. På den baggrund kan den endelige pris først fastslås, når din husstand har aktuel mulighed for at få fjernvarme. Derfor skal de beskrevne priser nedenfor ses som et estimat, baseret på prisen for tidligere projekter.
   
Prisen for skift til fjernvarme kan inddeles i de forskellige engangsudgifter, der er forbundet med skift til fjernvarme. Udover engangsudgifterne, skal man også indberegne en løbende varmeudgift. Det er ikke alle engangsudgifterne der skal betales til Solrød Fjernvarme.

Engangsudgifterne indebærer
1) Installationsprisen             ca. 30-40.000 kr.                                        
2) Tilslutningsprisen              ca. 35.000 kr.
3) Frakobling af gasfyr          ca. 8.000 kr.

1) Installationsprisen dækker de omkostninger, der er forbundet med en standardinstallation af en fjernvarmeunit. Dette kan gøres af egen VVS’er eller via Solrød Fjernvarmes leverandør. Den oplyste pris er det beløb, som det vil koste hvis man benytter sig af Solrød Fjernvarmes leverandør.

Det er også muligt at lade Solrød Fjernvarme både installere og eje fjernvarmeenheden i huset mod at man tegner en abonnementsordning for brugsretten til fjernvarmenheden. Det koster 326,- kr. pr. måned i hele enhedens levetid. Service og vedligehold på kundeanlægget er inkluderet i abonnementsordningen.

Selvom du ikke vælger abonnementsordningen, er det muligt at tilkøbe en serviceordning, der inkluderer en vagtordning i fyringssæsonen for 62,50 kr. pr. mdr. (750,- kr. pr. år).

2) Tilslutningsprisen dækker de omkostninger, der er forbundet med fremføring af stikledning på maksimalt 20 meter til den enkelte husstand.* Tilslutningsprisen kan blive reduceret, såfremt Solrød Fjernvarme opnår tilskud fra den statslige fjernvarmepulje. Den reducerede tilslutningspris forudsætter, at husstanden tilmelder sig, før gravearbejdet er afsluttet på vejen, da det er forbundet med meromkostninger, hvis gravearbejdet skal genoptages. Ved senere tilmelding betales den fulde tilslutningspris på ca. 35.000 kr.
*Overstiger længden på stikledningen 20 meter, vil Solrød Fjernvarme opkræve 625 kr. pr. yderligere meter.

3) Frakobling af gasfyr
Når man skifter fra gas til anden varmekilde, skal gasforsyningen til målerstedet afbrydes. Evida, som er Danmarks gasdistributionsselskab, står for denne frakobling. Denne frakobling koster ca. 8.000 kr., men er dog afhængig af konkrete forhold.  Det er muligt at ansøge om at få dækket omkostninger forbundet med frakoblingen via statens afkoblingsordning. Det kan du læse mere om her: https://evida.dk/frakobling/

Hvad er den årlige varmeudgift til fjernvarme?

Den årlige varmeudgift for et gennemsnitligt hus på 130 m2 er ca. 15.000 kr. + evt. abonnementsordning jf. ovenstående.

Den årlige varmeudgift består af følgende priser:
- Variabel pris 50 øre pr. kWh varme der bruges

- Målerafgift 187,5 kr. pr. år

- Fast afgift 15,62 kr. pr. m3 (Der betales for maks. 320 m3 (136 m2))

- Eventuelt abonnement for unit: ca. 326 kr. pr. mdr.

Genererer Solrød Fjernvarme overskud?

Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit.

Hvor stor en tilslutningsgrad er priserne baseret på?

75 procent

Hvem betaler for vedligeholdelse af units?

Vedligehold af unit klares og betales af boligejeren selv - med mindre man tegner en abonnementsordning

Hvad koster fjernvarme?

1) Variabel pris 50 øre pr. kWh.

2) Målerafgift 150 kr. pr. år

3) Fast afgift pr. m3 (rummeter), der betales for max 320 m3, svarende til 136 m2. 

Ved huse over 136 m2 betales der den samme fastafgift som for huse på 136 m2 opvarmet areal. 

For at udregne din faste afgift skal du gange dit grundareal (m2) med 2,34, eks: 120 m2 x 2,34=280 m3. 280 m3X 15,62 kr. =4.386 kr. 

Skal man betale tilslutning, hvis man tilslutter sig senere, og hvad bliver tilslutningsprisen så?

Ja. Prisen bliver c. 35.000 kr. (estimat) for selve ledningsarbejdet og ca. 30-40.000 kr. for installation af fjernvarmeunit. 

Man kan tilslutte sig, så længe der graves i vejen ud for boligen. 

Hvor meget varme er man forpligtet til at aftage, hvis man tilslutter sig (hvis man kun ønsker at udskifte en del af husets varmeforsyning)

Det generelle princip er, at man ikke er forpligtet til at aftage varme, men at man er forpligtet til at betale en fast afgift for det opvarmede areal. Betalingen vil dog afhænge af en konkret vurdering. Den faste afgift varierer efter størrelsen af det opvarmede areal i huset. 

Hvad koster installation af radiatorer - f.eks. i hidtil el-opvarmet hus?

Mellem 5.000 -10.000 kr. pr. radiator, udover de andre omkostninger. 

Hvor kommer investeringspriser og levetid på eksisterende varmekilder fra?

De kommer fra Energistyrelsens hjemmeside

Kan jeg tegne en abonnementsordning for at reducere engangsbetalingen til fjernvarme?

Ja, det er mulige at lade Solrød Fjernvarme både installere og eje fjernvarmeenheden i huset mod at man tegner til abonnementsordning for brugsretten til fjernvarmeenheden. Det koster 326 kr. pr. måned i hele enhedens levetid. Service og vedligehold på kundeanlægget er inkluderet i abonnementsordningen. Herved kan man spare engangsudgiften til installation.

Læs mere om abonnementsbetingelserne

Fremtidens varmesystem
Hvad siger regeringens energiudspil om fjernvarme og overskudsvarme?

Energiudspillet indebærer en stor tilskyndelse til udvidelse af bruge an fjernvarme og overskudsvarme til fjernvarme. 

De politiske vinde blæser i retning af el i fremtiden - hvordan hænger det sammen med udbygning af fjernvarme?

Solrød Fjernvarmes holdning er, at el især skal anvendes i fjernvarme til drift af store varmepumper og ikke individuel opvarmning, da det er mere fleksibelt, billigere, komfortabelt og miljøvenligt, når en varmepumpe er del af et fjernvarmesystem.

Der vil komme flere store varmepumper i vores fjernvarmesystem, og der kan også komme store elkedler til at udnytte el, når den er billigst. 

Hvordan sikrer vi forsyningssikkerheden?

Forsyningssikkerheden er dels sikret ved at have flere uafhængige lokale og grønne fjernvarmekilder, samt dels sikret gennem VEKS, der har etableret backup-centraler i det storkøbenhavnske fjernvarmesystem, samt Roskilde og Køge. 

//