Priser

Forbrugsafgiften består af en fast afgift og en variabel afgift, der betales aconto 4 gange om året. Slutopgørelsen fremsendes hvert år i forbindelse med regnskabsårets afslutning.

 

Fast afgift

Den årlige faste afgift beregnes med baggrund i den tilsluttede ejendoms afgiftspligtige rumfang. Rumfang beregnes udfra antal m2. Prisen er kr. 15,63 inkl. moms pr. m3.

Lavenergitakst

I nye udstykningsområder, der er udlagt som lavenergiområde, gælder, at der ikke betales fastafgift, men i stedet betales et vedligeholdelsesbidrag.

For at opnå denne takst gælder, at der ikke anvendes supplerende varmekilder, og at byggeriet overholder normer i gældende Bygningsreglement.

Bidraget udgør (pr. år inkl. moms):

Villaer op til 200 m2: 2.500 kr. Over 200 m2: 2.800 kr.

Rækkehuse op til 200 m2: 2.500 kr. Over 200 m2: 2.800 kr

Etagebyggeri/ lejligheder op til 110 m2: 2.200 kr. Over 110 m2: 2.500 kr.

 

Variabel afgift 
Den årlige variable afgift bestemmes ud fra aflæsninger af det registrerede forbrug på den enkelte forbrugers energimåler. Prisen er kr. 606,25 inkl. moms pr. Mwh.

 

Målerleje 
For leje af måler opkræves pr år inklusive moms:

1. Installeret effekt ­<    30 kW                                         kroner 187,50

2. Installeret effekt ­<  100 kW                                         kroner 500,00

2. Installeret effekt >  100 kW                                         kroner 812,50

Afkøling 
Det forudsættes, at forbrugeren afkøler fjernvarmevandet bedst muligt. Sker det ikke kan varmeværket kræve dækning for de forøgede driftsudgifter, der er forbundet med den manglende afkøling af fjernvarmevandet.

De forøgede driftsudgifter er ledningstab til jord, forøget el-udgift til pumper og tillægsbetaling til VEKS I/S samt ekstra administrationsudgifter.

Returtemperaturen må, indtil bestyrelsen eller lovgivningen bestemmer andet, ikke overstige 50 grader C.

 

Gl. Havdrup 
Tariffen består af en variabel pris kr. 653,63 pr. Mwh (2024) samt et gennemsnit af ejendommens sidste 3 års forbrug kr. 597,05 pr. Mwh. Derudover en fastafgift pr. måler kr. 2.162 pr. år. Priserne er inkl. moms.

Acontobetaling 
Ud fra tidligere års slutafregninger, beregner varmeværket årets forventede varmesalg i en gennemsnitsvinter. På denne baggrund beregnes de samlede indtægter og udgifter, idet der ekstraordinært afsættes en reserve på 10% af de samlede udgifter.

Slutafregning 
Ved regnskabsårets afslutning gøres varmesalget samt værkets indtægter og udgifter op for den pågældende afregningsperiode. For meget/for lidt indbetalt aconto reguleres i forbindelse med anden aconto betaling i det nye varmeår.

Byggevarme 
Byggevarme beregnes udfra variabel forbrug og fastafgift, i perioden fra måleropsætning til ibrugtagning af det installerede varmeanlæg.

Abonnementsordning

Det er muligt at lade Solrød Fjernvarme både installere og eje fjernvarmeenheden i huset mod at man tegner en abonnementsordning for brugsretten til fjernvarmeenheden.
Pris for en standardinstallation kr. 326,00 inkl. moms pr. måned i hele enhedens levetid.
Eventuelle ekstraydelser kan også medtages i abonnementsordningen. Solrød Fjernvarme beregner den faktiske månedlige ydelse. Service og vedligehold på anlægget er inkluderet.

Serviceordning

Serviceordning kr. 78,25 inkl. moms pr. måned.

 

//