Udnyttelse af overskudsvarme fra Solrød Biogas

18. marts 2020

Solrød Fjernvarmes bestyrelse besluttede den 10. marts 2020, at igangsætte et projekt til forsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og Havdrup med overskudsvarme fra Solrød Biogas.

Projektet erstatter det tidligere projekt om udnyttelse af overskudsvarme fra CP Kelco og forsyner alle, der har været planlagt forsynet med fjernvarme fra dette projekt. Det sker på de samme økonomiske vilkår.

Det nye overskudsvarmeprojekt iværksættes så hurtigt, det kan lade sig gøre under hensyntagen til, at der er tale om et nyt projekt, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen og igennem en høringsfase. Det forventes, at kommunalbestyrelsen endeligt kan godkende projektet på mødet den 25. maj 2020.

Arbejdet med projektering, tidsplan og udarbejdelse af udbud og hjemtagelse af tilbud er allerede sat i gang, således at projektet kan påbegyndes snarest muligt efter høringsfasen er gennemført.

Hvorfor blev projektet ændret?

I slutningen af januar blev Solrød Fjernvarme på et møde med CP Kelco informeret om, at CP Kelco var i gang med planer for investeringer i virksomheden, der skulle føre til en reduktion på op mod 70 % af virksomhedens energiforbrug  og derved en mærkbar reduktion af CO2 udledningen. Det vil samtidig indebære, at der vil være væsentlig mindre overskudsvarme, og at det køletårn, der var tænkt benyttet af Solrød Fjernvarme, efter få år ikke mere ville levere overskudsvarme.

Solrød Fjernvarme bifalder CP Kelco ´s initiativ til at hjælpe klimaet og ønsker held og lykke med projektet.

Hvad går det nye projekt ud på?

Solrød Fjernvarme planlægger at etablere et varmepumpeanlæg, der omdanner overskudsvarme fra den afgassede biomasse ved Solrød Biogasanlæg. Fjernvarmen sendes ud i et nyt ledningsnet, der føres frem til byerne Naurbjerg, Kirke Skensved samt til den sydlige del af Havdrup by, hvor varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere tilsluttes, ligesom Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter tilsluttes. Desuden kobles det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning til Havdrup Solvarmeanlæg. Sammenkoblingen giver også mulighed for, at Havdrup biogasfyrede kraftvarmeværk og Havdrup solvarmeanlæg kan udvide deres produktion.

Fjernvarmesystemet forberedes for, at fjernvarmen kan udbygges yderligere i Havdrup i en senere fase og evt. i Jersie.

Tidsplan

Da der er tale om et nyt projekt, der skal godkendes af Solrød kommune og i en 4 ugers høringsfase, forventes endelig beslutning fra Solrød kommune at kunne tages på mødet 25. maj 2020.

Solrød Fjernvarme har igangsat projektering og klargørelse af udbud, som derfor forventes at være gennemført indenfor samme periode.

Arbejdet vil således kunne påbegyndes ultimo maj/primo juni. Solrød Fjernvarme vil gennemføre projektet hurtigst muligt, om muligt ved at påbegynde anlægsarbejdet både i Havdrup og på Solrød Fjernvarme.