Generalforsamling

25. august 2020

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 17. september 2020 kl. 19:00 på Solrød Bibliotek, lokale 25.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår, samt orientering om forventede arbejder og investeringer.
  • Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
  • Budget efter lovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
  • Forslag fra bestyrelsen
  • Indkomne forslag fra andelshavere/aftagere
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Den reviderede årsrapport vil være fremlagt på foreningens kontor, senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

Uddrag af årsrapport er fremlagt på foreningens hjemmeside, og årsrapporten i sin helhed kan rekvireres på foreningens kontor.